Dotacje / dopłaty dla OSP


Ochotnicze Straże Pożarne, funkcjonując w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 ze zm.), mogą korzystać z następujących, prawem przewidzianych form pomocy:

 1. Środków finansowych przekazywanych Zarządowi Głównemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przez Ministra Spraw Wewnętrznych na podstawie corocznie zawieranej umowy. Środki te przeznaczone są na realizację zadań obejmujących między innymi przygotowania OSP do organizowania i prowadzenia akcji ratowniczej w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń, w tym budowy i remonty remiz strażackich.
 2. Środków finansowych ujętych w budżecie państwa (części 42 dział 754 rozdział 75409) – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z art. 33 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej dokonuje rozdziału wyżej wymienionych środków pomiędzy Ochotnicze Straże Pożarne działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, z zastrzeżeniem ich wykorzystania wyłącznie dla zapewnienia gotowości bojowej. Wysokość tych środków określana jest corocznie przez Ministra Spraw Wewnętrznych w drodze rozporządzenia w sprawie wysokości środków finansowych i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
 3. Środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na zakup i karosację samochodów pożarniczych, wysokość których określana jest w formie aneksu do porozumienia Ministrów: Środowiska oraz Spraw Wewnętrznych . Zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, Państwowa Straż Pożarna obowiązana jest do przekazywania nieodpłatnie, Ochotniczym Strażom Pożarnym, technicznie sprawnego, zbędnego sprzętu i urządzeń, po zasięgnięciu opinii właściwego miejscowo Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
 4. Środków przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń – na podstawie przepisów art. 38 ust. 1 a ustawy o ochronie przeciwpożarowej – Zarządowi Głównemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 53, poz. 564 ze zm.), podział wyżej wymienionych środków dokonywany jest na podstawie indywidualnych wniosków jednostek ochrony przeciwpożarowej, przekazywanych w zależności od źródła dofinansowania odpowiednio do:
  1. ZG ZOSP RP – za pośrednictwem właściwych terytorialnie Zarządów Oddziałów Wojewódzkich Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP wraz z opinią właściwego terytorialnie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP;
  2. Komendanta Głównego PSP – za pośrednictwem właściwych terytorialnie Komendantów Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej wraz z opinią właściwego terytorialnie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

 

Zatem podstawą rozpoczęcia procedury jest złożenie przez Ochotniczą Straż Pożarną indywidualnegowniosku do właściwego terytorialnie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i/lub Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, za pośrednictwem wyżej wymienionych jednostek organizacyjnych usytuowanych na poziomie gminy i powiatu.

Ad. 4. a. Inne wg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 1999 r. (Dz. U. 1999.53.564)

§ 2. 1. Środki finansowe są przeznaczane wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej, w szczególności na:

 1. Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1-6 i 8 ustawy, zwłaszcza na:
  1. zakup urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego, specjalistycznej odzieży ochronnej oraz chemicznych środków gaśniczych,
  2. pokrywanie kosztów zakupu paliwa, olejów i smarów oraz na remonty generalne środków transportu,
  3. budowę i modernizację obiektów strażnic – w zakresie nie sfinansowanym z budżetu państwa.
 2. Środki finansowe mogą być przeznaczane również na:
  1. badania naukowe i działalność racjonalizatorską w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i innych zagrożeń,
  2. propagowanie bezpieczeństwa pożarowego.

 

§ 3. Rozdziału środków finansowych, na cele określone w § 2, dokonuje Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej po rozpatrzeniu wniosków jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 4 i 6 ustawy, przekazywanych za pośrednictwem właściwych terytorialnie zarządów wojewódzkich Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z opinią właściwego terytorialnie zarządu powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Formularze:

„HA/10/01 FORMULARZ Wniosek o dopłatę” - stosowany przy realizacji dopłat opisanych w pkt. Ad 1.1. i Ad 1. 2.

„HA/09/01 FORMULARZ Wniosek o dofinansowanie dla OSP”
- stosowany przy realizacji dopłat opisanych w pkt. Ad 4. a.

Pozostałe druki oraz informacje o terminach składania wniosków dostępne w Zarządach Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP.


 
Zarząd Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej
w Rzgowie
ul. Plac 500 Lecia 22, 95-030 Rzgów
tel. +48 42 214 12 10
email: prezes@osp.rzgow.pl
Licznik wizyt:Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Rzgowie
Wszelkie prawa zastrzeżone